Apunts de fotografia/Els filtres

Filtres fotogràfics[modifica]

Tipus de filtres – material[modifica]

 • Vidre
 • Plàstic
 • Gelatina

Factor de correcció[modifica]

El factor de correcció d'un filtre ens indica quant hem de variar la exposició, en condicions normals, per exposar correctament. Hi han tres sistemes habituals per indicar el factor de correcció:

Logarítmic[modifica]

Ens dona la pèrdua de llum del filtre mesurada de forma logarítmica (en base 10). Cada unitat correspon a multiplicar per 10 la pèrdua de llum.

Ex.: 0,1 correspon a de pas.

Aritmètic[modifica]

Ens dona el nombre de passos que cal augmentar la exposició. Es exactament com el logarítmic però prenent el logaritme en base 2.

Ex.: +1 correspon a un pas.

Geomètric[modifica]

Ens dona una mesura lineal de la pèrdua de llum del filtre.

Ex.: x2 correspon a un pas.

Tipus de filtres - efecte[modifica]

Filtres UV i Sky[modifica]

És el filtre mes popular de tots, i tots n’hauríem de tenir un en cada un dels nostres objectius \footnote{Hi ha qui opina, no sense certa raó, que quant no es necessari es millor treure'l per no degradar la qualitat del objectiu}. La seva finalitat principal es protegir l'objectiu de brutícia, cops, etc., tot i que, no cal oblidar-ho, també te alguns efectes sobre la imatge. El principal es la eliminació de la radiació ultraviolada, que quan es fan fotos en alta muntanya pot arribar a afectar la imatge.

A diferencia dels filtres UV que son totalment neutres, el Sky tenen un lleugeríssim filtre de color que evita que les ombres del sol quedin blavoses.

La millor manera de comprovar si un filtre es Sky o UV es posar-lo sobre una superfície blanca. Així es veurà amb doble intensitat la possible coloració.

Filtres ND[modifica]

Els filtres ND, o de \emph{densitat neutre}, son filtres de gris neutre la única missió dels quals es reduir la quantitat de llum que arriba. Això pot ser mes útil del que sembla a primera vista. Un exemple es quant ens interessa tirar amb velocitat baixes (per captar un moviment) i, al mateix temps, volem tenir el diafragma obert per reduir la profunditat de camp.

Filtres polaritzadors[modifica]

És el segon tipus de filtre mes popular. La seva aplicació principal es la eliminació de reflexos sobre superfícies no metàl·liques (aparadors, urnes, llacs o mar...). També es força popular per a reforçar la saturació de colors, i, especialment, el color del cel.

S'en distingeixen de dos tipus:

Filtre polaritzador lineal[modifica]

Es el filtre polaritzador tradicional.

Filtre polaritzador circular[modifica]

Es un filtre polaritzador dissenyat per suplir alguns problemes de les càmeres amb autofocus, algunes de les quals no poden enfocar correctament quan s'empra un polaritzador lineal. No hi ha cap altre diferencia. No es millor, no es pitjor. Simplement es necessari per alguns tipus de càmera.

Filtres de color per BiN[modifica]

Son utilitzats per alterar la saturació dels colors de la escena de manera que en la imatge final en BiN els colors apareguin mes clars o mes foscos del que realment eren a l'escena original.

La taula \ref{tab.filtres_bin} a la pag. \pageref{tab.filtres_bin} ens descriu els mes comuns. El factor de correcció indicat es merament indicatiu. Cal comprovar la exposició amb el filtre en concret utilitzem.

\begin{table}[htbp]

  \label{tab.filtres_bin}
  \begin{tabular}{lcp{3in}}

Color & Fact. de corr. & Efectes sobre la imatge \\

               \hline

Groc & & Aclara el groc i enfosqueix el blau. Millora els cels. S'acostuma a portar per BiN. \\

Taronja & & Aclara taronges i grocs. Aclara la pell caucàsica. Enfosqueix els vegetals i les venes de la pell. \\

Roig & & Aclara roig i taronja, enfosqueix la resta. Elimina les imperfeccions de la pell (pot requerir utilitzar un intallavis blavós).\\

Verd & & Aclareix el verd i enfosqueix els blaus i els vermells; aclareix la vegetació i \emph{separa tons}.\\

  \end{tabular}
  \caption{Filtres de color per BiN}

\end{table}

Filtres degradats[modifica]

Es un filtre amb una part fosca i un altre de clara. La seva utilitat radica en poder enfosquir una part de la imatge (normalment el cel) sense afectar gaire a la resta. Els normals son gris neutre, però n'hi ha també de colors.

Filtres difusors[modifica]

Son filtres que difuminen la imatge sense arribar a donar la sensació de desenfocament. Com que corregeixen les imperfeccions de la pell s'utilitzen molt per fotografia social. Fins i tot hi hauria alguna artista que no permet que li facin fotos sense utilitzar-lo.

Filtres d'efectes[modifica]

Son els filtres de estrelles, multiimatges i altres similars.

Filtres CC de correcció i conversió del color[modifica]

Son filtres utilitzats per corregir la temperatura de color de la imatge.

Lents d'apropament[modifica]

Son lents que permeten apropar-se molt mes al motiu a fotografiar. Solen tenir de 1 a 5 diòptries.

Filtres per fotografia infraroja[modifica]

Son filtres que eliminen totalment o parcialment la part visible del espectre i només permeten passar els IR.

En cas de no tenir marca d'enfocament per IR es pot intentar enfocar a $\frac{2}{3}$ de la distancia real.