Aplicacions web

M8-Aplicacions Web - Continguts generats pels alumnes CFGM SMX

La web i les seves aplicacions.

Que és Internet i què significa World Wide Web[modifica]

1989 es van desenvolupar un sistema basat en hipertextos. Es tractava d’ una xarxa d’ enllaços que lligava diferents documents estàtics que es podien visualitzar mitjançant el navegador. Poc a poc van augmentar les prestacions de la web fins sorgir els CGI “Common Gateway Interface” (tecnologia que permet executar script sobre el servidor per interpretar les peticions dels usuaris), aplicacions que permeten retornar informació dinàmica a l’ usuari. Es van anar introduint llenguatges de programació que permetien incloure codi en les pàgines HTML i van sorgir arquitectures i llenguatges con Java, PHP i ASP que fan que les pàgines web siguin totalment dinàmiques. Aquestes arquitectures van donar pas a les aplicacions web que, instal·lades en un servidor i accedint a elles a través del navegador, generen pàgines amb format HTML o XHTML.

Definició HTML[modifica]

Llenguatge de marques de hipertext.

Hipertext[modifica]

És el nom que rep el text que en la pantalla d’un dispositiu electrònic condueix a un altre text relacionat (Link). Els hipertextos es creen a través del llenguatge HTML. El protocol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) permet sol·licitar documents que contenen hipertext. Per a millorar la presentació i donar estil a documents HTML i XML van sorgir els fulls d’estil, anomenats, CSS (Cascading Style Sheets)

Definició CSS[modifica]

Mecanisme simple on es descriu com es mostrarà un document per pantalla o com es mostrarà la informació. S’utilitzen per a donar estil als documents HTML i XML separant el contingut de la presentació.

Generacions de llenguatge WEB[modifica]

Web 1.0[modifica]

És la web inicial. són pàgines WEB estàtiques on l’usuari només pot consultar pàgines escrites a mà en codi HTML, no contenien imatges.

Web 2.0[modifica]

Apareix a mitjans dels 90 de la mà dels Holdings de comunicació. Un grup d’empreses, entre elles Yahoo, Ebay, Amazon van afegir pàgines dinàmiques on apareixen continguts i imatges, i l’usuari pot interactuar. S’incorporen sistemes de gestió de continguts, s’utilitzen noves tecnologies com bases de dades, fulls d’estil, llenguatges programació... La qual cosa fa que els usuaris puguin interactuar entre ells i crear els seus propis continguts.

Web 3.0[modifica]

La Web semàntica o WEB 3.0 és una aplicació que integra totes les eines col·laboratives i les aplicacions web ofimàtiques existents. La seva aparició constitueix un punt de partida cap a l’anomenada “web semàntica” o “Web 3.0”, per a la que s’aplica el nou estàndard HTML 5 i es crearà un protocol propi de comunicació d’esdeveniments.

El Navegador WEB[modifica]

Definició[modifica]

El Navegador Web és el programa que ens permet visualitzar la informació que conté una pàgina web, interpretant el codi HTML i el mostra a la pantalla. Models de navegadors web:

Mozilla Firefox[modifica]
És un navegador web lliure desenvolupat a partir del projecte Netscape. L'objectiu del Firefox és desenvolupar un Mozilla més petit, lleuger i ràpid. Firefox és multiplataforma i utilitza el llenguatge d'interfície XUL.
Internet explorer (IE)[modifica]
És un navegador web desenvolupat per Microsoft per al sistema operatiu Windows 95. Ha estat el navegador web més utilitzat des de 1999 fins a l'actualitat. Software propietari integrat en el paquet de Windows que S’ofereix de forma gratuïta a tots els usuaris de Windows.
Google Chrome[modifica]
Va sorgir amb la finalitat de proporcionar un entorn de treball senzill, segur, eficaç, estable, ràpid i fiable. Es propietat de Google però està creat amb components de codi obert. Disponible per a Windows, Mac, GNU / Linux.

Safari: Desenvolupat per Apple per a Mac OS X, encara que existeix una versió per Windows. Ofereix un disseny bastant atractiu, còmode i intuïtiu, i diverses característiques funcionals, de les quals es destaca la integració amb el reproductor de Apple QuickTime.

Opera[modifica]

Creat per l’empresa Opera Software ha tingut gran acceptació per la seva velocitat, seguretat, suport d’estàndards i el poc espai en disc que ocupa. Hi ha versions per GNU/Linux, Windows, Mac OS X, Solaris y FreeBSD i presenta dues versions mòbils (Opera Mini i Opera Mobile) i altres per a videoconsoles.

Estàndards web (W3C)[modifica]

Un Standard Web és un conjunt de recomanacions envers la creació i interpretació dels documents Web. El 1994 es va crear l’ associació internacional d’ empreses W3C (World Wide Web Consortium) formada per diferents organitzacions amb l’objectiu de desenvolupar protocols (normatives) i pautes que garanteixin el creixement de la web. Actualment, W3C ha publicat més de 110 estàndards oberts per a llenguatges web i protocols, entre els quals destaquen les principals tecnologies sobre les que es basa la web: URL, HTTP, HTML, XML, XHTML i CSS entre altres.

Acid test[modifica]

El 1998, es va crear el grup de desenvolupadors Web Standards Project (WaSP) amb la finalitat d’ avaluar el nivell de compliment dels estàndards W3C per part dels navegadors. Amb aquest objectiu, WaSP va crear els Acid Test

RSS[modifica]

L'acrònim RSS es refereix als següents formats: Really Simple Syndication (RSS 2.0), RDF Site Summary (RSS 0.9 i 1.0), o Rich Site Summary (RSS 0.91). Tot i que els formats RSS existeixen des del Març de 1999, la icona RSS no es va usar àmpliament fins al 2005-2006.

El Servidor Web[modifica]

És un equip dissenyat per acceptar peticions HTTP del navegador i servir les pàgines web que té emmagatzemades. Per a navegar a lloc web s’ha de saber la URL (Uniform Resource Locator). Es distingeix 3 parts: 1. Protocol – HTTP 2. Nom del domini de l’ordinador servidor – Ordinador d’internet que ens donarà la informació sol·licitada. 3. Ruta en el servidor – On està la ubicació de l’arxiu. L’arquitectura client servidor és un conjunt de màquines connectades a la xarxa que fan la funció de client i servidors web. Quant un client sol·licita una pàgina web estàtica al servidor, aquest retorna la pàgina web al client mitjançant el protocol HTTP (Protocol de transferència d’hipertext). Quant un client sol·licita una pàgina web dinàmica, escrita amb llenguatge PHP, ASP o JSP, el codi HTML que s’envia al client es construeix de forma dinàmica dintre del programa servidor en el moment que es processa la petició, que sol ser mitjançant un formulari o una petició web. Les pàgines es crearan a partir de la informació rebuda en la mateixa petició, o mitjançant consultes a la base de dades. El servidor processa la petició i retorna al client la petició processada amb codi html.

Clould computing[modifica]

El desenvolupament d’Internet juntament amb l’espai d’emmagatzemament i execució de programes ha donat lloc a la computació en núvol (could computing). Google Apps és un exemple clar de computació en núvol ja que ens ofereix software accessible des de la xarxa.

L'IceWeasel[modifica]

És el nom de dos projectes independents de reanomenament (designació) de Mozilla Firefox. IceWeasel és una bifurcació del Firefox, però els seus desenvolupadors planegen mantenir-lo sincronitzat en futurs llançaments. Debian IceWeasel està basat en una versió modificada del Firefox.

Eines de comunicació[modifica]

El treball en grup o col·laboratiu cada vegada és més important per al bon funcionament de les empreses i organitzacions. Ens permet molta mobilitat. Les eines de treball en grup (groupware) permeten desenvolupar projectes a distància i de manera conjunta. Podem fer dos grups:

  • Eines de comunicació: comunicació del grup (correu, calendari, agendes..)
  • Eines de col·laboració i publicació: permeten editar i compartir documents.

Google[modifica]

Per tal de poder accedir als serveis de comunicació del Google, abans s’ha de crear un compte d'usuari del google (Google Acount)

E-mail[modifica]

SMTP[modifica]

és l'acrònim de Simple Mail Transfer Protocol, és a dir protocol simple de transferència de correu. SMTP es basa en el model client-servidor, on un client envia un missatge a un o a diversos receptors

L'IMAP[modifica]

Protocol d'accés als missatges d'Internet, de l'anglès Internet Message Access Protocol (antigament Internet Mail Access Protocol) és un protocol informàtic, basat en TCP/IP, que permet als usuaris llegir els seus correus electrònics en el servidor i tan sols descarregar missatges i fitxers adjunts en la màquina local quan sigui necessari. L’usuari pot veure l'encapçalament dels missatges i descarregar tan sols els que li interessen.

POP3[modifica]

(Post Office Protocol versió 3) és un protocol que s'utilitza per recollir el correu electrònic. Es tracta d'un protocol força senzill que permet poques interaccions amb el servidor de correu, normalment el correu és recuperat i esborrat del servidor.

Calendari web[modifica]

És un servei d'agenda i calendari que ens ofereix el Google. Ens permet compartir i sincronitzar events amb els nostres contactes de Gmail. Agenda online. Característiques:

  • Permet importar arxius de Outlook, Yahoo! Calendar, e ¡Calendar.
  • Permet l’ús de múltiples calendaris.
  • Podem compartir calendaris amb diferents contactes i nivells de permisos.
  • Permet importar calendaris públics de interès general.

Integració d' aplicacions web a l' escriptori Possibilitat d’utilitzar les nostres aplicacions web, sense necessitat d’utilitzar el navegador, com el correu o calendari.

Aplicacions web ofimàtiques[modifica]

Han passat més de 30 anys des de la creació del primer processador de text i full de càlcul. Aquests progrmes han evolucionat com a software com Servei (SaaS) i el could computing, dos conceptes que ens permeten disposar de la informació en qualssevol moment i en qualsevol lloc.

Google Groups[modifica]

És un servei gratuït per a gent amb interessos comuns, que ofereix un lloc a la web on fer debats, compartir documents, arxius ...tant de manera pública com privada.

Google Apps[modifica]

La suite d’aplicacions de Google (Google Apps) ens permet integrar aplicacions com Google Calendar, Gmail o Google docs, al nostre escriptori mitjançant el software Gears si utillitzem Google Chrome, o Prism si utilitzem FireFox. Amb la mateix filosofia que Google Chrome per a la creació d’aplicacions, els Google Gadgets ens permeten accedir a les nostres aplicacions on-line d'una altra manera.

EyeOs[modifica]

integració de l' escriptori en la web. Després de veure les diferents maneres d’apropar les aplicacions web a l’escriptori, en aquest apartat es dóna un pas més al procés d’integració. Ara, apropem l’escriptori a la Web. El projecte de Software lliure EyeOS, (sistema operatiu multiplataforma de computació cloud), respon a la nova concepció d' Internet com a plataforma de serveis. Aquest projecte va ser ideat a Barcelona per tal de permetre l' accés en línia al nostre escriptori i les seves aplicacions, des de qualsevol lloc del món, mitjançant el navegador. Aplicacions: El paquet original es compon de sistema operatiu i una suite ofimàtica amb processador de text, calendari, gestor d' arxius, navegador y calculadora. Si volem més funcionalitat, es poden descarregar altres aplicacions per al sistema mitjançant la utilitat EyeApps. Si no disposem d'un servidor web propi, podem accedir a EyeOS.info, el servidor públic i gratuït de EyeOS, amb més de 400.000 usuaris. Els sistemes de computació Cloud, requereixen alt nivell de seguretat. EyeOS disposa de protecció mitjançant el tallafocs, copies de seguretat del sistema cada 24h i formateig mensual en cas de detectar algun codi d' atac maliciós. A més a més, tant la comunicació amb el lloc com el contingut emmagatzemat pels usuaris està xifrat i els administradors no tenen accés a ell. Tot i així, no existeix cap sistema 100% segur. En aquest cas, el punt dèbil es troba en les limitacions de seguretat que poden aportar el sistema amfitrió i el navegador, ja que qualssevol vulnerabilitat del sistema amfitrió afectarà a EyeOS.

Servidors Web i projecte Bitnami.org[modifica]

Les aplicacions web han evolucionat i han passat de ser un simple servei de pàgines estètiques a ser pàgines totalment dinàmiques e interactives, per això les tecnologies web han tingut que evolucionar i convertir-se en sistemes més complexes.

Serveis web i el Stack base de Bitmani[modifica]

Hi ha molta diversitat d'aplicacions web, com webs socials, sistemes de gestors de continguts, wikis o blogs amb el que es pot interactuar amb els usuaris. Per tant necessitem servidors web que interactuen amb tots aquests sistemes, i ofereixen la informació de manera dinàmica. La instal·lació d'aquestes aplicacions no és sempre senzilla. Per facilitar aquesta tasca el projecte de software lliure Bitmani.org ens ofereix un conjunt de paquets preinstal·lats, als que s'anomenen stacks, preparats per instal·lar gran part de les eines de publicació web existents sobre el mòdul LAMP per Linux i WAMP per Windows de manera senzilla.

Eines col·laboratives i AWO.[modifica]

És molt important col·laborar amb un grup heterogeni de persones que es relacionen i aporten els seus coneixements i habilitats. Per això han sorgit moltes eines anomenades groupware (software col·laboratiu), per la creació de projectes col·lectius, tals com processadors de textos, fulls de càlcul, presentacions multimèdia,.... Aquestes eines ens permeten que un grup de persones molt distants, treballin de manera conjunta a través de la xarxa. Així podem treballar el mateix document sense necessitat de recórrer a versions anteriors. Els sistemes d’ofimàtica web (WOIS, Web Office Information System), Són una evolució més dels paquets ofimàtics Microsoft Office i OpenOffice. També s’anomenen processador de textos en línia. En aquest cas Microsoft amb l’office compiteixen amb Google Docs, un openoffice online. Per últim s’ha presentat el revolucionari Google Wave, que integra i fusiona varis conceptes en un (groupware, wiki, Google Docs i Gmail,..) Que es considera la introducció al 3.0

Wikis[modifica]

El sistema wiki és una evolució de la World Wide Web. El seu propi nom wikiwiki significa “ràpid” en hawaià. Consisteix en una aplicació web que permet visualitzar en línea un conjunt de pàgines el contingut del qual pot ser editat pels usuaris, i a la vegada poden crear noves pàgines. L’objectiu del qual es generar pàgines web de manera dinàmica en HTML, reconegudes per qualsevol navegador, sense necessitat de conèixer el llenguatge. Les wikis ens ofereixen un número considerable d’usos i funcions. Hi ha diversos tipus, totes amb característiques pròpies. Resulten molt apropiades alhora de fer treballs col·laboratius. - El contingut sempre està en continua transformació, gràcies a l’esforç i la participació de tots els membres d’una comunitat o un grup de treball. En aquests tipus de tasques és freqüent l’anonimat. - A diferència dels blogs, l’objectiu de les wikis no és organitzar les entrades de manera cronològica, sinó segons el contingut i el context. Les pàgines estan en continua evolució, sense acabar o sense revisar, de tal manera que potser la completi altre col·laborador. - És ràpida per la combinació eficaç dels processos de lectura i edició. - Permeten utilitzar complements - Com disposa d’un llenguatge de marcació propi que simplifica al màxim el HTML, utilitzen un número molt reduït de enllaços, i els usuaris només els cal memoritzar unes quantes etiquetes de format. Aquestes marques simplificades de hipertext faciliten tant l'edició com el vincle amb altres pàgines internes de la wiki i altres pàgines externes a ella.

Wikis obertes i tancades[modifica]

Podem diferenciar dos tipus de wikis en funció de l’ús i gestió de contingut: - Wikis obertes: permeten que qualsevol persona generi o modifiqui un contingut amb llibertat. Aquestes wikis no tenen controls, són molt vulnerables a vandalisme, i això fa que la informació no sigui fiable. Per altre costat, creixen i evolucionen amb rapidesa. - Wikis tancades: Els que s’encarreguen de la seva administració i manteniment estableixen les normes, supervisen el funcionament, limitant l’accés i la publicació de contingut. Amb freqüència es sol seleccionar autors coneguts i fiables, solen disposar d’una secció coneguda com meta-informació, en la que es detalla el seu perfil professional. La resta d’usuaris pot consultar els articles però no modificar-los.

Aquests projectes depenen d’un grup que compta amb els següents membres[modifica]

- usuaris no registrats: poden consultar els continguts, publicar comentaris i participar en temes de discussió. Es poden assignar certs privilegis d’edició de contingut a persones que consulten la wiki i se les identifica com experts de confiança, prèvia verificació pels administradors. - usuaris registrats: tenen privilegis de publicació de contingut, i en alguns casos velen també per la seva protecció. - administradors: s’encarreguen del compliment de les normes, i del registre de usuaris i de vigilància de continguts.

Les wikis com recurs formatiu[modifica]

Aquesta eina s’ha convertit en un recurs important per l’aprenentatge, ara amb la nova generació digital. Les wikis ajuden a desenvolupar les activitats següents: - Exploració d’idees i coneixements previs. - Construcció de pàgines web senzilles. - Realització de tasques conjuntes. - Desenvolupament de treballs en equip. - Redacció de documents col·lectius - Creació de projectes revisats. Mentre uns creen altres poden revisar - Preparació de documents o porta-folis personals: Pot ajudar a organitzar els materials digitals. - Compilació de FAQ o PMF: permet disposar d’una llista actualitzada de dubtes freqüents sobre diversos temes junt amb les seves respostes. - Referències documentals: amb una wiki es pot generar i publicar una base de dades de referències bibliogràfiques comentades, tant pel professor com pels alumnes, en la que es recullen opinions sobre la utilitat dels continguts, dificultats de lectura... - Gestió de projectes: faciliten la col·laboració entre professors i alumnes, o empleats de diferents departament.

Blogs[modifica]

Els blogs o weblogs són uns dels suports més difosos. Es pot dir que un blog és una versió simplificada o especialitzada d’un sistema de gestió de continguts (CMS). Un blog és un quadern de notes en format web en el que es mostren per pantalla les entrades més recents.

Blogger[modifica]

Una de les primeres eines per la publicació de blogs, incorporat a Google al 2003, disposa del seu propi servidor per guardar els blogs. Blogspot: Aquesta eina ens permet incloure fotos, ordenar les entrades per categories, anomenades etiquetes. També ens permet establir cert grau de restricció o privacitat als nostres blogs, i podem fer canvis a les plantilles modificant el codi HTML.

WordPress[modifica]

És un altre dels sistemes de gestió de continguts més populars per la creació de blogs. Desenvolupat amb PHP i MySQL. Característic pel seu ús i adequació als estàndards web. En principi està dissenyat per disposar d’un sol blog per instal·lació, tot i que podem fer diverses instal·lacions sobre una única base de dades.