Usuari:Xavier Dengra/Proves

Jump to navigation Jump to search
Who-logo.jpg
Els tres àmbits d'aplicació de les habilitats són:
Relacions amb si mateix · Relacions amb altres persones · Relació amb els entorns


Bloc 1: Habilitats interpersonals i de comunicació[modifica]

  1. Habilitats de comunicació interpersonal: Comunicació verbal i no verbal, escolta activa, expressió de sentiments, donar i rebre feedback sense culpabilitzar. Es relaciona amb la comunicació efectiva o assertiva.
  2. Habilitats per a la negociació o refús: Capacitat de negociació, gestió de conflictes i assertivitat. S’enmarca en les relacions interpersonals.
  3. Empatia: Escoltar i comprendre les necessitats i circumstàncies d’altres persones i expressar aquesta compressió. Es tracta de desconnectar dels propis pensaments per debilitar els prejudicis i millorar la comprensió de la situació de l’altre sense censura.
  4. Habilitats per a la col·laboració i el treball en equip: Expressar respecte cap a les contribucions dels altres i els estils diferents; avaluar les pròpies capacitats i desenvolupar competències que contribueixin al treball en equip.
  5. Habilitats per a l’advocació i defensa: Influir i persuadir; treballar en xarxa i motivar altres persones.

5 grups d'habilitats per treballar amb joves[modifica]

1. Habilitats de comunicació interpersonal

Comunicació verbal i no verbal, escolta activa, expressió de sentiments, donar i rebre feedback sense culpabilitzar. Es relaciona amb la comunicació efectiva o assertiva.

2. Habilitats per a la negociació o refús

Capacitat de negociació, gestió de conflictes i assertivitat. S’enmarca en les relacions interpersonals.

3. Empatia

Escoltar i comprendre les necessitats i circumstàncies d’altres persones i expressar aquesta compressió. Es tracta de desconnectar dels propis pensaments per debilitar els prejudicis i millorar la comprensió de la situació de l’altre sense censura.

4. Habilitats per a la col·laboració i el treball en equip

Expressar respecte cap a les contribucions dels altres i els estils diferents; avaluar les pròpies capacitats i desenvolupar competències que contribueixin al treball en equip.

5. Habilitats per a l’advocació i defensa

Influir i persuadir; treballar en xarxa i motivar altres persones.

Model de fitxa[modifica]

Fitxa model
Nom de l’activitat Un títol per a l’activitat
Habilitat Cal indicar de cada dinàmica plantejada quina Habilitat per la Vida es treballarà principalment.

També pot ser que serveixi per treballar altres Habilitats de forma més o menys indirecte. Indicar sempre aquestes dos subcategories, essent només la primària un requisit per la fitxa.

Objectius Visualitzar les finalitats inherents a la proposta. La idea és que aquells qui desenvolupen la dinàmica tinguin molt presents els

principals objectius a assolir. No sempre s’han de fer explícits, però si que en qualsevol cas aquells qui organitzin han de tenir clares les metes i els propòsits.

Durada i destinataris Es fa una proposta de temps mínim i màxim a destinar-hi en base a les experiències desenvolupades. També el públic diana, tant edats com nombre de persones. Són només orientacions d’utilitat per els organitzadors però es recomana flexibilitat i adaptabilitat en funció dels destinataris, els objectius específics i el context.
Materials Tot allò que és necessari, ja sigui imprescindible o recomanable, per el correcte desenvolupament de la dinàmica.

En cas d’haver-hi material adjunt, es pot posar en aquest apartat a través d’un enllaç web.

La Dinàmica Síntesis de la dinàmica plantejada per tal d’entendre-la en la seva globalitat. S’exposa el seu funcionament i característiques principals.
Presentació Indica com s’ha de presentar la dinàmica a aquelles persones que la desenvoluparan. S’ofereixen pautes en base a l’experiència acumulada. En ocasions, pel seu correcte desenvolupament, la presentació oculta elements del desenvolupament.
Desenvolupament Exposa un estàndard de com es sol desenvolupar la dinàmica. Pot també aportar supòsits per tal de resoldre situacions que es poden donar amb freqüència. Es ressalten els elements bàsics del desenvolupament de forma sintètica.
Tancament Pautes per el tancament de l’activitat. La finalització sol ser una part bàsica i cal dedicar-hi el temps apropiat. Es donen eines i reflexions per fer l’exercici de tancament. Normalment aquesta part s’ha d’ajustar o anar amb concordança al desenvolupament de la mateixa.
Reflexions Com a part del tancament o com a com a punt i seguit del mateix, qui planteja la dinàmica també ofereix unes reflexions finals que doten de sentit allò que s’ha experimentat. Més que un discurs magistral es recomana abordar-ho des d’un diàleg dirigit, on els participants arribin a conclusions, amb les seves paraules, des de la seva vivència. Els que dinamitzen però cal que sàpiguen el contingut que es vol abordar i vetllin perquè aquest no es distorsioni i sobretot que no esdevingui contraproduent.
Referència Qui omple la fitxa i per tant planteja la dinàmica, pot facilitar un contacte per tal que qui la vulgui desenvolupar disposi d’una referència o una font amb expertesa per consultar en cas que fos necessari. Es recomana que la referència sigui la d’un servei, entitat o ajuntament i no la d’un professional concret.