Estratègies de millora educativa/Mapa de recursos

El mapa de recursos educatius és una eina senzilla que ens pot ser molt útil per conèixer els recursos, serveis, programes, equipaments, agents i professionals dedicats a l'educació de les persones joves en el nostre territori de referència.

Consisteix a fer una recollida sistemàtica d'informació de tots els serveis, programes i professionals dedicats a l'acció socioeducativa en un territori de referència:

 • Ajuntament: programes i serveis d'educació, de joventut, de serveis socials i de promoció econòmica.
 • Administració autonòmica: serveis educatius (EAP, CRP, tècnic de LIC), centres educatius, Unitat d’Escolaritat Compartida (UEC), Consorci per a la Normalització Lingüística...
 • Administracions de segon nivell (diputació, consell comarcal): biblioteca, escola d'adults, altres recursos (joventut, educació, orientació i inserció).
 • Tercer sector: escoles de segona oportunitat, activitats de les entitats i federacions de lleure educatiu, activitats de les AMPA i col·lectius de famílies, activitats d'associacions amb finalitats educatives o formatives.
 • Món de l’empresa: serveis educatius de caràcter privat, pràctiques a empreses per a estudiants, programes formatius a empreses...


Exemple (municipi de 7.000 habitants): (variablitat territorial)

Programa o servei Titularitat
1 Escola d’adults Ajuntament – Educació
2 Curs d’accés a cicles de grau mitjà Ajuntament – Educació
3 Escola Municipal de Música Ajuntament – Educació
4 Servei d’Intermediació Laboral Ajuntament – Promoció econòmica
5 Espai Jove Ajuntament – Joventut
6 Punt d’Informació Juvenil Ajuntament – Joventut
7 Biblioteca Ajuntament – Cultura
8 Programa de reforç escolar Ajuntament – Serveis socials
9 Protocol d’absentisme escolar Ajuntament – Serveis socials
10 Beques i ajuts a l’escolaritat Ajuntament – Serveis socials
11 Projecte d'aula oberta Ajuntament – Serveis socials + institut
12 USEE Institut de secundària
13 Atenció especialitzada de l’EAP Departament d’Ensenyament
14 Pla d’acció tutorial Institut de secundària + entorn
15 Programa d'activitats extraescolars Entitats i clubs esportius + AMPA

De cada un d'aquests serveis i programes, cal que recollim un mínim d'informació per tal d'omplir una fitxa de servei, com la de l'exemple:

Programa de reforç escolar a menors:

 • Descripció: programa d'intervenció multidisciplinària amb infants, adolescents i famílies amb risc social, per fer front a les seves possibles dificultats d'aprenentatge i desenvolupament social. El recurs dóna eines d'aprenentatge, autoestima i motivació als menors perquè puguin assolir l'èxit escolar.
 • Titularitat: ajuntament.
 • Gestió: serveis socials bàsics de l'ajuntament.
 • Finançament: ajuntament.
 • Objectius: compensar les desigualtats en l'accés als recursos socioeducatius, evitar l'empitjorament i la cronificació de les situacions de risc, millorar el rendiment escolar dels menors, i fomentar la participació dels pares i mares i nens i nenes en el seu propi aprenentatge i desenvolupament social.
 • Activitats: classes i activitats de reforç escolar i d'estimulació de la motivació, entrevistes a pares i mares i seguiment individual dels menors.
 • Metodologies: reforç escolar, suport psicològic i eines innovadores d'aprenentatge.
 • Persones destinatàries: alumnat de secundària.
 • Treball en xarxa: coordinació estreta amb els centres educatius mitjançant la Comissió Social de Centre.
 • Dades de contacte i professionals referents.

El mapa de recursos és una eina per conèixer quines actuacions es fan, qui les fa i com les fa en l'àmbit educatiu d'un territori de referència, cosa que ens pot servir per identificar quins agents poden formar part d'una xarxa de treball d'agents socioeducatius d'un territori, i també pot servir en el diagnòstic per visualitzar els espais buits i detectar necessitats no cobertes per cap servei o recurs.